APPE - Strumenti digitali

๐๐‘๐„๐๐Ž๐“๐€ ๐”๐ ๐€๐๐๐”๐๐“๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž ๐‚๐‡๐ˆ๐€๐Œ๐€๐๐ƒ๐Ž ๐Ž ๐ˆ๐๐•๐ˆ๐€๐๐ƒ๐Ž ๐”๐๐€ ๐Œ๐€๐ˆ๐‹
No image
No image
Cosa fa
{ "blocks": { "0aa67d80-a52f-492b-9ac7-2e40e9e5920d": { "@type": "text", "text": { "blocks": [ { "key": "6dgbc", "text": "Rilascio immediato:", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [ { "offset": 0, "length": 19, "style": "BOLD" } ], "entityRanges": [], "data": {} } ], "entityMap": {} } }, "ebc4aeb1-293f-4bec-959a-e26e4dd7a0ed": { "@type": "text", "text": { "blocks": [ { "key": "6cf87", "text": "firme digitali\u00a0 (l'interessato deve recarsi personalmente -non \u00e8 ammessa delega- munito di:\u00a0 smartphone con mail e messaggi accessibili, un documento in corso di validit\u00e0,\u00a0codice fiscale,\u00a0indirizzo di posta elettronica personale,\u00a0non PEC)", "type": "unordered-list-item", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [ { "offset": 18, "length": 220, "style": "ITALIC" } ], "entityRanges": [ { "offset": 0, "length": 14, "key": 0 } ], "data": {} } ], "entityMap": { "0": { "type": "LINK", "mutability": "MUTABLE", "data": { "url": "../../gestisci-impresa/cns-firma-digitale-spid/firma-digitale", "target": "_self", "title": "", "href": "../../gestisci-impresa/cns-firma-digitale-spid/firma-digitale" } } } } } }, "blocks_layout": { "items": [ "0aa67d80-a52f-492b-9ac7-2e40e9e5920d", "ebc4aeb1-293f-4bec-959a-e26e4dd7a0ed" ] } }
Struttura
Persone
Contatti
{ "blocks": { "0ea14a8b-7700-4753-bc16-d9ee2d800178": { "@type": "text", "text": { "blocks": [ { "key": "6gr5r", "text": "APPE sede di\u00a0Padova", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [ { "offset": 0, "length": 19, "style": "BOLD" } ], "entityRanges": [], "data": {} } ], "entityMap": {} } }, "0f1c983d-6e11-428c-9311-7a7b87365381": { "@type": "text", "text": { "blocks": [ { "key": "fpa46", "text": "Via Savelli, 28 Padova\ntel. 049.78.17.222 - email\u00a0appe@appe.pd.it", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [], "entityRanges": [ { "offset": 50, "length": 15, "key": 0 } ], "data": {} } ], "entityMap": { "0": { "type": "LINK", "mutability": "MUTABLE", "data": { "url": "mailto:appe@appe.pd.it", "target": "_blank", "href": "mailto:appe@appe.pd.it" } } } } }, "b29b26b0-389b-44a5-9b5b-263f743fc956": { "@type": "text", "text": { "blocks": [ { "key": "dn7mt", "text": "PRENOTA UN APPUNTAMENTO CHIAMANDO O INVIANDO UNA MAIL", "type": "code-block", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [ { "offset": 0, "length": 53, "style": "BOLD" } ], "entityRanges": [], "data": {} } ], "entityMap": {} } }, "f8369357-fcde-454d-82d7-d546357d552e": { "@type": "text", "text": { "blocks": [ { "key": "djou0", "text": "", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [], "entityRanges": [], "data": {} } ], "entityMap": {} } }, "00be2c61-34bb-4846-9776-22f09a5fc931": { "@type": "text", "text": { "blocks": [ { "key": "9jjg1", "text": "APPE sede di Este", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [ { "offset": 0, "length": 17, "style": "BOLD" } ], "entityRanges": [], "data": {} } ], "entityMap": {} } }, "5800ee33-d297-41ec-80e9-c48dfb761262": { "@type": "text", "text": { "blocks": [ { "key": "bvt67", "text": "Via Principe Amedeo, 49/b Este\ntel. 0429.53.56.46 - email\u00a0este@appe.pd.it", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [], "entityRanges": [ { "offset": 58, "length": 15, "key": 0 } ], "data": {} } ], "entityMap": { "0": { "type": "LINK", "mutability": "MUTABLE", "data": { "url": "mailto:este@appe.pd.it", "target": "_blank", "href": "mailto:este@appe.pd.it" } } } } }, "47bb67f8-8b86-4730-a84e-3fc747e9b164": { "@type": "text", "text": { "blocks": [ { "key": "dlgt3", "text": "PRENOTA UN APPUNTAMENTO CHIAMANDO O INVIANDO UNA MAIL", "type": "code-block", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [ { "offset": 0, "length": 53, "style": "BOLD" } ], "entityRanges": [], "data": {} } ], "entityMap": {} } }, "bd4e6f08-30d0-4022-8234-74a9f162fc7e": { "@type": "text", "text": { "blocks": [ { "key": "78ojm", "text": "\u00a0", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [ { "offset": 0, "length": 1, "style": "BOLD" } ], "entityRanges": [], "data": {} } ], "entityMap": {} } } }, "blocks_layout": { "items": [ "0ea14a8b-7700-4753-bc16-d9ee2d800178", "0f1c983d-6e11-428c-9311-7a7b87365381", "b29b26b0-389b-44a5-9b5b-263f743fc956", "f8369357-fcde-454d-82d7-d546357d552e", "00be2c61-34bb-4846-9776-22f09a5fc931", "5800ee33-d297-41ec-80e9-c48dfb761262", "47bb67f8-8b86-4730-a84e-3fc747e9b164", "bd4e6f08-30d0-4022-8234-74a9f162fc7e" ] } }
{ "blocks": {}, "blocks_layout": { "items": [] } }
Settings
appe-strumenti-digitali
yes
Contenuti collegati
Ulteriori informazioni
{ "blocks": {}, "blocks_layout": { "items": [] } }
SEO
no
No image
Contents

Questa pagina ti รจ stata utile?